มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (ASIAN INSTITUTE OF LOGISTICS FOUNDATION) ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า , FCTLT, CMC ประธานกรรมการและทีมงานมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนของเอเชีย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน


ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
ประวัติศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

โครงการอาคารมังกร ณ หาดจอดเทียน พัทยา


เสวนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา


ธุรกิจท่าเรืออาเซียน - คลองไทย - เติบโตสูง รายได้ระดับโลก

Education and Training

ให้บริการแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันเปิดโครงการหลักสูตร Mini MBA. (Logistics and Supply Chain Management) ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งพัฒนาบุคลากร    ทางด้านโลจิสติกส์มาแล้วหลายรุ่น

more

Consultancy & SCM

ให้คำปรึกษาแนะนำวางระบบงานโลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) และการจัดการคุณค่าองค์กร (Value Chain Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน

more

Wisdom & Knowledge

ทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการวิจัย พัฒนาประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ให้องค์กร และสาธารณชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

more