การศึกษา และหลักสูตรอบรม

ให้บริการแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันเปิดโครงการหลักสูตร Mini MBA. (Logistics and Supply Chain Management) ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งพัฒนาบุคลากร    ทางด้านโลจิสติกส์มาแล้วหลายรุ่น