แหล่งปัญญาและความรู้โลจิสติกส์

ทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการวิจัย พัฒนาประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ให้องค์กร และสาธารณชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด