ความประทับใจ ในหลักสูตร Mini MBA. (L&SCM) รุ่นที่ 1

คณุเอกชัย จิตต์รุ่งเรืองสุข General Manager

 

"รู้สึกประทับใจมากกว่าการอบรมที่ผ่านมา ตลอดชีวิต 10 กว่าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานประสานงานที่นารักทุก่น ที่ได้ให้ความเป็นกันองกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน"

 

ในด้านวิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้มีความหลากหลายในการ Presentation กับผู้เข้าอบรม ทั้งสนุกสนาน น่าตื่นเต้น ตลอดจนเรียบง่าย และอาจจะน่าเบื่อบ้าง แต่ก็ได้รับความรู้ที่คาดหวังตั้งแต่เริ่มสมัครได้อยางเต็มปรี่ และมองภาพได้กว้างขึ้น พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งนในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

ในด้านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความอบอุ่น เป็นกันอง มีความสนิทสนม กลมเกลียว เหมือนกับได้คบกันมานานเป็นหลายๆ ปี ทั้งในด้านส่วนตัวและความร่วมมือกันางด้านองค์กรในอนาคต และหวังว่าคงได้ผูกพันธ์กันตลอดไปนานเท่านาน

 

สุดท้าย รู้สึกประทับใจจ และทึ่งในความสามารถของท่านอาจารย์ฐาปนา บญุหล้าในการ wrap up หลักสูตรนี้ ด้วยการผสมผสานวิชาการด้าน MBA และ logistics & Supply Chain เข้าไว้ด้วยกัน และจัดหลักสูตรได้อย่างลงตัวในช่วงเวลาอันสั้น แตได้รับเนื้อหาสาระที่กระชับและคล่องตัว

 

ในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนา ในรุ่นนี้ ขอสรปุว่า หลกัสูตรนี้ ให้ความรู้ได้เต็มที่ และเพียบพร้อมด้วย Present ที่หลากหลาย style และการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากทีมงาน และคณาจารย์ทุกท่าน ทำให้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก ซึ่งไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้จากการสัมมนาหรืออบรมใด ๆ ตลอดเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา 

 

  คุณชัยวุธ เจริญเฟื่องฟู Supervisor บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด

 

" ศ.ดร.ฐาปนา ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่มีมากมาย สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นได้ การทำประโยชน์ด้านให้ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิด web site ให้ download ข้อมูลต่างๆ ฟรี และอื่นๆหลายอย่างจากอาจารย์เมื่อมีโอกาสส ประทับใจคำพูดที่ว่า เราไม่ได้รู้จักกันเพียงแค่เรียนและจบกันไป แต่เราจะดูแลกันไปตลอดแม้จะเรียนจบไปแล้ว อาจารย์ท่านเป็นผู้แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนที่อาจารย์ได้รู้จัก เช่น การแจกหนังสือธรรมะ คำแนะนำต่างๆ "

 

1. อ.ฐาปนา บุญหล้า มีความรู้และประสบการณ์ที่มีมา กสามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นได้ การทำประโยช์ดีให้กับส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิด web site ให้ download ข้อมูลต่างๆ ฟรี และอื่นๆหลายอย่างจากอาจารย์เมื่อท่านมีโอกาส

ประทับใจในคำพูดที่ "เราไม่ไดด้รู้จักกันพียงแค่เรียน และจบกันไป แ่เราจะดูแลกันไปตลอดถึงแา้จะเรียนจบไปแล้ว"  อาจารย์เป็นผู้แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนที่ท่านอาจารย์ได้รู้ัก เช่น การแจกหนังสือธรรมะ การให้คำแนะนำต่างๆ อาจารย์ผู้ดูแลการอบรมทุกๆคน มีความน่ารักเป็นกันเอง อัธยาศัยดี ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

2. เพื่อนร่วมห้อง ผู้เข้าอบรมทุกๆ คน ไม่ถือตัวถึงแ้จะมาจากต่างสถานะ ตำแหน่งหน้าที่กันทุกๆคน เมื่อเข้ามาเรียนร่วมกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันทุกคน มีนิสัยที่ดีกับทุกๆคน บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ เพื่อนๆ ทุกคน คณาจารย์ ผู้อบรม วิทยากร (อบอุ่น)

 

 ร.ต.อ. รัฐธนินท์ ยุชยะเรืองยศ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท มหาวทิยาลัยกรงุเทพ คณะนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 

"เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรนี้ทุกท่านน่ารักมาก เป็นกันเอง และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี"

 

ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ด้วย ทำให้ผู้อบรมต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำหลักสูตรดีๆ อย่างนี้ให้แก่บรรดาเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ได้รับทราบ และสมครที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่วนี้ รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ และได้รู้จักกับทุกท่าน หากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยิดีที่จะดำเนินการ ยกเว้นคดีพรากผู้เยาว์และพรากผู้เฉ่า 

 

คุณพิบูลย์ ชมสมบัติ Operation Specialist บริษัท เค.พี. ทวีทรัพย์ จำกัด 

 

1. ประทับใจเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันทุกคนที่ให้บริการเกินความคาดหวังและความเป็นกันเอง ตลอดจนได้ให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องที่ร้องขอมาครับ

 

2. ประทับใจเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน ถึงแม้ัวาทุกคนจะมาจากต่างบริษัท ต่างตำแหน่งหน้าที่แต่ทุกคนก็ให้ความเป็นกันเอง สนิทสนมกันเป็นหนึ่งเดียวดีมาก บางท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้ในหลายๆรเื่งอที่ต้องการคำแนะนำครับ 

 

 คุณสุวัฒน์ รัตนจินดา Logistics Manager บริษัท โปรเฟรท เอ็กเพรส จำกัด 

 

"คณะผู้จัดการอบรมห้ความสะดวก และช่วยเหลือทุกอย่างในการอบรม ทำให้การอบรมเป็นไปได้ด้วยดี"  รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ให้การอบรมล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและสามารถยกตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาต่างๆ ได้ดี และมีความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรมดี ทำให้บรรยากาศอบรมดี ไม่ตรึงเครียดจนเกินไป และคณะผู้จัดการอรมก็มีการจัดกิจกรรม (การเล้น Buddy) ทำให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้จัก และสนิทสนกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางธูรกิจหรือาจจะได้ทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต