นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

 

เป็นองค์กรที่ให้บริการ การศึกษา ฝึกอบรม วิจัยพัฒนาที่ปรึกษา รณรงค์ส่งเสริมให้สังคมมีจิตสำนึก ทัศนคติ สร้างสรรค์ ความรู้ ภูมิปัญญา และทักษะด้านโลจิสติกส์ด้วยบุคลากรที่รักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

 

• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) เชื่อมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่งตอเนื่องและร่วมกันส่งเสริมองค์กร สู่ความเป็นเลิศ

• เป็นมืออาชีพ (Professionalism) ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

• ทำงานเพื่อประเทศชาติ (National Interest) ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติสืบไป

ปรัชญา (Philosophy)

 

• ภาวะผู้นำ (leadership)

• นวัตกรรม (Innovation)

• เทคโนโลยี (Technology)

• สติปัญญา (Intellectual)

• วิชาชีพ (Professional)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการศึกษาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

5. พัฒนาระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

6. การพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

7. เป็นที่ปรึกษาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด