นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

 

เป็นองค์กรที่ให้บริการ การศึกษา ฝึกอบรม วิจัยพัฒนาที่ปรึกษา รณรงค์ส่งเสริมให้สังคมมีจิตสำนึก ทัศนคติ สร้างสรรค์ ความรู้ ภูมิปัญญา และทักษะด้านโลจิสติกส์ด้วยบุคลากรที่รักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต