ค่านิยมองค์กร (Core Value)

 

• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) เชื่อมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่งตอเนื่องและร่วมกันส่งเสริมองค์กร สู่ความเป็นเลิศ

• เป็นมืออาชีพ (Professionalism) ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

• ทำงานเพื่อประเทศชาติ (National Interest) ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติสืบไป