ปรัชญา (Philosophy)

 

• ภาวะผู้นำ (leadership)

• นวัตกรรม (Innovation)

• เทคโนโลยี (Technology)

• สติปัญญา (Intellectual)

• วิชาชีพ (Professional)