วัตถุประสงค์ (Objectives)

 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการศึกษาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

5. พัฒนาระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

6. การพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

7. เป็นที่ปรึกษาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด