สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (ASIAN INSTITUTE OF LOGISTICS : AIL) ก่อตั้งขึ้นตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า, FCTLT,CMC ประธานกรรมการและทีมงานมืออาชีพโลจิสติกส์ ที่จะให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนของเอเชีย ในนาม มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน.

สถาบันฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักโลจิสติกส์อาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อนาคตสถาบันฯ วางแผนจะขยายความร่มมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษาและองค์การภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศ และในแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และอาฟริกา ในปัจจุบันสถาบันเปิดโครงการหลักสูตร Mini MBA. (Logistics and Supply Chain Management) ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์มาแล้วหลายรุ่น