ดร. กฤษณ์ชาคริตส วัฒนประเสริฐ

ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย.

อาชีพปัจจุบัน

  • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจองค์กรเอกชน
  • ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ITV
  • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Industrial Engineering Mamagement), University of Gorakhpur, 2008.
  • Master of Art (Public Communication), University of Technology, Australia, 2000.
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (English Program), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545.