ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

99/199 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ซ.กาญจนาภิเษก 10/1 ถนนนวมินทร์ 74 แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

อีเมล์ : info@ail.or.th

โทร : (+66) 081-875-1900

 

อาชีพปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ, มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Asec Frontier (Thailand) Company Limited
 • กรรมการบริหาร, Traders City Holding Co., Ltd.
 • ประธานที่ปรึกษา, NARET GROUP Company Limited
 • Executive Consultant, LEO Global Logistics Public Company Limited
 • ประธานที่ปรึกษา, K. PRINTING CO., LTD.
 • อธิการบดี, ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, Open System Leadership University, USA (Under UN)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานระบบโลจิสติกส์การเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประธานที่ปรึกษา, หลักสูตรเสาหลัก เกียรติยศ
 • ฯลฯ

ประสบการณ์

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติกส์, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
 • กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการการศึกษา, รัฐสภา
 • ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน, รัฐสภา
 • ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธาน, คณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์, ประธานรัฐสภา, รัฐสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม-วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษา, คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสรเทศ-วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษา, คณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์-วุฒิสภา
 • ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ลำปาง
 • ประธานที่ปรึกษา, บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา, Wealth Power Group Company Limited
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Thai Diamond Land Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ, บริษัทโลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร, The Chartered Institute of Logistics & Transport, Thailand
 • ที่ปรึกษา, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 • ที่ปรึกษา, ศูนย์การค้าอินสแควร์ จตุจักร
 • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ, บริษัท ซัมมิต โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • ผู้จัดการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง บริษัท มหาจักร ออโต้พาร์ท จำกัด
 • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

 • ศาสตราจารย์ (การจัดการโลจิสติกส์) Intercultural Open University, Netherlands
 • ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาวะผู้นำ) Pacific Western University, U.S.A.
 • ดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) Magadh University, India
 • มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ฯลฯ

 

ดาวน์โหลดประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า ภาษาไทย

Download Professor Dr. Thapana Boonlar's Short Biography in English