ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

99/199 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ซ.กาญจนาภิเษก 10/1 ถนนนวมินทร์ 74 แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

อีเมล์ : thapana@thapana.netinfo@ail.or.th

โทร : (+66) 081-875-1900

 

อาชีพปัจจุบัน

·         ประธานกรรมการ BBRC Group Co., Ltd.

·     CEO, Asec Frontier (Thailand) Co., Ltd.

·     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

·     อนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติกส์, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

·         ประธานกรรมการ GG Group Co., Ltd.

·         ประธานกรรมการ Ozone Smart Co., Ltd.

·         ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

·         กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

·         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

·         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

·         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน

ประสบการณ์

·         กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

·         ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

·         รองประธานคณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ประธานรัฐสภา

·         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม-วุฒิสภา

·         ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์-วุฒิสภา

·         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Thai Diamond Land Co., Ltd.

·         ประธานกรรมการ, บริษัทโลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

·         กรรมการบริหาร, The Chartered Institute of Logistics & Transport, Thailand

·         ที่ปรึกษา, ศูนย์การค้าอินสแควร์ จตุจักร

·         ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

·         ผู้อำนวยการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยเกริก

·         ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ, บริษัท ซัมมิต โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

·         ผู้จัดการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง บริษัท มหาจักร ออโต้พาร์ท จำกัด

·         ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

·         ศาสตราจารย์ (การจัดการโลจิสติกส์) Intercultural Open University, Netherlands

·         ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาวะผู้นำ) Pacific Western University, U.S.A.

·         ดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) Magadh University, India

·         มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

·        ฯลฯ

 

ดาวน์โหลดประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า