ดร.บุญชอบ พุ่มไพจิตร

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย.

อาชีพปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท เอ ดี ฟู๊ด

ประสบการณ์

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท AMSS inch.บริษัท ในกลุ่ม TAGS  service, VIP Lounge, Cargo, Loader, Porter,& passenger
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการทำงาน TAGS จัดทำ ระบบ ( Iso-2002, Tis-18001,TPM,TLS, (มรท.) TPM
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงานดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับผู้บริหาร,ระดับหัวหน้างาน,ทางด้านธุรกิจการบินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอร์พอร์ต พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิเซส จำกัด
 • อาจารย์สอนประจำหลักสูตรปริญญาเอก ( DBA)  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการบริหารมหาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Logistic มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก (Ph.D).   Magadha University, Both  Gaya   INDIA (2003) สาขา Human Resource Management
 • ปริญญาโท (M.P.A.)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA(2542) สาขา Public Administration (MPA) รัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาตรี (B.A.) University of POONA  INDIA (1985)สาขา  Political Science
 • MINI    Master   of Management   (MMM) NIDA (2539)
 • The Management Development Seminar (University of California at Berkeley) USA (2539)