ดร. ปิยะชัย สุทธิแช่ม

ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย.

 

อาชีพปัจจุบัน

  • อาจารย์บรรยายวิชาโลจิสติกส์การจัดการซัพพายเชนการบริหารการดำเนินงาน ฯลฯ ให้มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ

ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อาวุโส  และอาจารย์สอน วิชาโลจิสติกส์การจัดการซัพพายเชนการบริหารการดำเนินงาน ฯลฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า ธนบุรี
  • ที่ปรึกษาระบบงาน ทางด้านโลจิสติกส์การจัดการซัพพายเชนการบริหารการดำเนินงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ฯ
  • กรรมการ, องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กระทรวงคมนาคม
  • ประธานคณะทำงานร่วม ฝ่าย เพื่อปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยกระทรวงคมนาคม
  • กรรมการ, มูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่ง
  • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Business Administration (Logistics), University of South Australia
  • MBA. (International business ), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  • B.Eng (Production), King Mongkut’s University of Technology, Thonburi