คุณวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล

ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย.

ประสบการณ์

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจียลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทคลาวด์ครีเอชั่น จำกัด ในเครือ อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาบริษัท เนชั่นกรุ๊ป บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย บริษัท แอลพีไอ กรุ๊ป บริษัท บริษัท เอคอมเมิร์ส ประเทศไทย บริษัท ปตท จีซี จำกัด เป็นต้น
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซลซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย บริษัท ทีเอ็นที โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กเพรชเวิร์นไวด์ (ประเทศไทย)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม ในหลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

 • มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สาขาอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ส) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สาขาอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ส) มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
 • บัณฑิตบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุปริญญาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรกาศนียบัตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ITIL Services & Management Certified, จากสถาบัน ITSM ประเทศสิงคโปร์