วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)

 

 

วิสัยทัศน์

จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาประชาคมให้ยั่งยืน

 

พันธกิจ

วิจัย พัฒนาประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณืและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ให้องค์กรและสาธษรณชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้บริการแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาแนะนำวางระบบงานโลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) และการจัดการคุณค่าองค์กร (Value Chain Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน