ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

ให้คำปรึกษาแนะนำวางระบบงานโลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) และการจัดการคุณค่าองค์กร (Value Chain Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

OUR PORTFOLIO OF SYNERGIES :

 • BUSINESS EDUCATION & RESEARCH (BER)
 • CORPORATE TRAINING (CT)
 • PROFESSIONAL COMPETENCY DEVELOPMENT (PCD)
 • MEGA EVENTS & CONFERENCES (MEC)
 • BUSINESS COACHING & CONSULTING (BCC)
 • COMMUNITY SERVICE & NETWORKS (CSN)

งานที่ปรึกษาธุรกิจ

1. งานวิจัยและพัฒนา

2. การจัดทำแผนธุรกิจ

3. การวางระบบโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน

การวางแผน Logistics and Supply Chain management

 • ระบบงานจัดซื้อ
 • ระบบงานการจัดการสินค้า
 • ระบบการจัดการคลังสินค้า
 • ระบบการจัดการขนส่ง
 • ระบบการจัดการลูกค้า

การเป็นหุ้นส่วนตลอดชีพ

การปรึกษา

 • ตรวจประเมินระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ปรึกษาเพื่อกำหนดประเด็นและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
 • การสร้างตัวแบบเครือข่ายกระจายสินค้า

 

ออกแบบและติดตั้ง

 • ออกแบบระบบ, วางแผนและสร้างแบบจำลองเพื่อสร้างระบบทำงานด้วยคนและระบบอัตโนมัติ
 • วางแผนและความต้องการทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือ

การแปลผล

 • การวางแผนซัพพลายเชน และตัวแบบจำลองซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ระบบการจัดการโลจิสติกส์และซอฟต์แวร์อีอาร์พี
 • ตรวจสอบทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือ
 • สัญญา การจัดการโครงการและการบูรณาการ

การปฏิบัติการ

 • สอนงานและปฏิบัติการกับลูกค้าวันต่อวัน (ปฏิบัติการระบบ สนับสนุนการบำรุงรักษาและชิ้นส่วน) และแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การให้คำปรึกษา

1.การตรวจประเมินองค์กร

1.1 การประเมินภาวะผู้นำ

1.2 การประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์

1.3 การประเมินการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

1.4 การประเมินสารสนเทศและการวิคราะห์

1.5 การประเมินการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

1.6 การประเมินการจัดการกระบวนการ

1.7 การประเมินผลลัพธ์ทางธุรกิจ

2. การจัดทำแผนธุรกิจมาตรฐาน

3. การตรวจสอบกระบวนการซัพพลายเชนขององค์กร

3.1 กระบวนการวิเคราะห์องค์กร และระบบงาน

3.2 กำหนดพื้นที่การปรับปรุงและพัฒนา

3.3 ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนา

4. วางระบบโลจิสติกส์และสร้างตัวแบบเครือข่ายเชิงบูรณาการ

5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการที่ปรึกษา

6. การวิเคราะห์ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกและการวางแผนโครงการ

7.การวางระบบโลจิสติกส์และซัพลายเชน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

1. สามารถกำหนดปัญหาและโอกาสการพัฒนา

2. สามารถกำหนดลำดับของการริเริ่มสร้างซัพพลายเชน

3. สร้างการริเริ่มเชื่อมโยงเพื่อวัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

4. สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

5. เพิ่มยอดข่าย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

การออกแบบและติดตั้ง

 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • ออกแบบแนวคิดและการศึกษาความเป็นไปได้
 • รายละเอียดออกแบบระบบและการจำลองสถานการณ์
 • การประเมินทางเลือกและระดับของระบบอัตโนมัติ
 • การแก้ปัญหาด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • การบูรณาการทั้งระบบ
 • การจัดการโครงการและหน้างาน

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 • ได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะงานและตรงความต้องการ
 • มีผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาโดยตรง
 • มีการรับประกันผลงาน
 • ลดความเสี่ยงโครงการ
 • คุณสามารถมุ่งเน้นสมรรถนะหลักธุรกิจได้เต็มที่