Mini M.Sc.in Logistics and Supply Chain Management

สมัครเรียนหลักสูตร Program Mini M.Sc.in Logistics and Supply Chain Management

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Train the Trainer ในการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในด้านโลจิสติกส์จะได้เรียนรู้แนวทางในการจัดการและการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและครบวงจร รวมทั้งการเข้าถึงหัวใจสำคัญทางการค้าด้วยโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน และการเรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่ง ในอาเซียนเพื่อให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (Asian Institute of Logistics Foundation : AIL) จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ได้รับความรู้ ศาสตร์และศิลป์ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์จากกรณีศึกษา และนำเอาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น หลักสูตรประกอบด้วย 8 วิชา และการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทุกวิชา ในแต่ละวิชาใช้เวลา 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นประมาณ 54 ชั่วโมง (รวมทั้งศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์) ตลอดทั้งหลักสูตร 

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า : ศาสตราจารย์ด้านโลจิสติกส์ผู้มากด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดูประวัติ

ดร. บุญชอบ พุ่มไพจิตร : ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทางอากาศ ดูประวัติ

คุณวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล : ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT for Logistics จากอดีตผู้บริหาร DHL ดูประวัติ

พร้อมทั้งทีมงานและวิทยาการเสริมที่มาด้วยประสบการณ์ รับรองได้ในคุณภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นกรณีศึกษาจริ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ศาสตร์และศิลปด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบกาณ์จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพสูงขึ้นแก่องค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรับผิดชอบ จริยธรรม ชี้นำสังคมตลอดจนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือ
  • ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนสายงาน หรือผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมในสายงานทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 

การรับวุฒิบัตรวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพจากสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เมื่อท่านเข้าผ่านการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเข้าอบรมทั้งหมด และต้องผ่านการสอบวัดผลกับมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมทั้งหลักสูตร 30,000 บาท (ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตำรา อาหารเที่ยง และอาหารว่าง ตลอดหลักสูตร พร้อมการเดินทางดูงานภาคสนาม 1 วัน)

หรือ ในกรณีเลือกอบรมเฉพาะหัวข้อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะตามสายงานของท่านค่าอบรมหัวข้อละ 4,500 บาท (พร้อมรับวุฒิบัตรจากมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย) 

 

เวลาและสถานที่

 คลิ๊กดูแผนที่

  • MML-SCM รุ่น 23 : รอประกาศ
  • (ตารางฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของทางสถาบันฯ) เรียนเฉพาะในวันเสารแ์ละวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิล มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (บางเขน)

Program Mini M.Sc.in Logistics and Supply Chain Management   

AIL MML01 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น (Introduction to Logistics and Supply Chain Management) จำนวน 6 ชั่วโมง /4,500.-

ศึกษาแนวคิดมิติโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนการจัดการความต้องการและการบริการลูกค้า การจัดการการจัดหาโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์การจัดการการเคลื่อนที่ของสินค้าในซัพพลายเชน การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง ความสัมพันธ์โลจิสติกส์และผูให้บริการโลจิสติกส์ การออกแบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ การเงินในซัพพลายเชน การวัดผลปฏิบัติการความท้าทายของโลจิสติกส์และชัพพลายเชนในอนาคต โดยใชกรณีศึกษาประกอบ

AIL MML02 การจัดการการจัดซื้อ (Purchasing Management) จำนวน 6 ชั่วโมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนด้วยกระบวนการการวางแผนการจัดหาพัสดุ โครงสร้างองค์การ การคัดเลือกผู้ค้า การจัดการความสัมพันธ์ผู้ค้า การเจรจาต่อรอง สัญญาซื้อขาย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการ แนวโน้มในอนาคต โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

AIL MML03 การจัดการสินค้าคงคลงั (Inventory Management) จำนวน 6 ชั่ว โมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการจัดการสินค้าในระบบโลจิสติกส์กลยุทธ์สินค้าเชิงบูรณาการพื้นที่การปฏิบัติการสินค้า นโยบายสินค้า การวางแผนสินค้า การควบคุมสินค้าพื้นที่โครงสร้างสินค้า การจัดองค์การ สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

AIL MML04 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) จำนวน 6 ชั่วโมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าขั้นสูงในระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนด้วยกระบวนการคลังสินค้าขั้นสูงเพื่อการกระจายสินค้า การผลิต การจัดการพัสดุ การเลือกพื้นที่ การวางแผนผังคลังสินค้า การวางแผนกกำลังคนระบบคอมพิวเตอร์คลังสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า ระบบการคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบการบำรุงรักษาแนวโน้มอนาคต โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

AIL MML05 การจัดการขนส่ง (Transportation Management) จำนวน 6 ชั่วโมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิดบทบาทและความสำคัญของการขนส่งในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการวางแผนการขนส่ง รูปแบบการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ การขนส่งระหว่างประเทศ การกำหนดราคาค่าขนส่งกฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ การจัดการความสัมพันธ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์้ใช้ขนส่งในอาเชียน แนวโน้มในอนาคต โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

AIL_MML07 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (Information Technology System for Logistics and Supply Chain Management) จำนวน 6 ชั่วโมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิดของระบบสารสนเทศในโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนด้วยกระบวนการ การวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศ การเลือกผู้ให้บริการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ การบริหารและกระบวนการนำไปประยุกต์ใช้งานการประเมินผลและการควบคุมระบบสารสนเทศโลจิสติกส์แนวโน้มในอนาคตโดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

 

AIL MML08 การตรวจประเมิน โลจิสติกส์ (The Logistics Assessment) จำนวน 6 ชั่วโมง / 4,500.- 

ศึกษาแนวคิดหลักการขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมินเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลจากผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบด้วยข้อมูลองค์กร ข้อเสนอแนะในการตอบ แบบสอบถาม การพัฒนากลยุทธ์โลจิสติกส์ กระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้าการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ขาออก เพื่อนำสู่การแก้ไขการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ประหยัดได้มากขึ้น ลูกค้ามีความเชื่อถือมากขึ้นและมีความปลอดภัยในการให้บริการมากขึ้นด้วยการยึดหลักทดสอบปฏิบัติการ

 

AIL MML06 การบริการลูกค้าในงาน (Logistics Customer Service Management) จำนว 6 ชั่วโมง / 4,500.-

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการบริการลูกค้าในระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนด้วยบริบทการบริการลูกค้าการวางแผนการสร้างตัวแบบการวัดผล การบริการลูกค้าทางการตลาด มิติด้านวัฒนธรรม องค์ประกอบบุคคล การใชเ้ทคโนโลยีสนับสนุน การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแนวโน้มอนาคต โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ