Public Training

ให้บริการแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาแนะนำ วางระบบงานโลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการซัพพลายเชน

(Supply Chain Management) และการจัดการคุณค่าองค์กร (Value Chain Management) เพื่อเพิ่มขีดควาามสามรถการแข่งขัน