พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (Dhurakij Pundit University) กับมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (Asian Instutute of Logistics Foundation) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ตึกสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความร่วมมือทางวิชาการสู่เส้นทางความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายภาคทฤษฎีและภาคปกิบัติอย่างมืออชีพ โดยทั้งสองสถาบันจะร่มมือในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรปริยญาตรี B.B.A. (Logistics and Supply Chain management) หลักสูตรปริญาโท M.B.A. (Logistics and Supply Chain Mangement) และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพ Mini M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management) ทั้งสองสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการศึกษาการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย งานตำราวิชาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมงานสหกิจศึกษา และการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ บุคลากร และโครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสองสืบไป โดยทั้งสองสถาบัฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาสู่เส้นทางความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมืออชีพ