พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยสยามแลแะมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย จัดขึ้นในวันที่ 9 เมาายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9202 วิทยาลัยเทคโนดล่ยีสยามด้วยมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (Asian Institute of Logistics Foundation) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมอระหว่างกันางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการส่งเสริมหใ้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ บุคลากรและอื่นๆตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง ที่มีกิจกรรมในหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพ Mini M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management) และหลักสูตรวิทยาศาาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Master of Science Program in Logistics Technology) หรอื M.Sc. (Logistics Technology) เพื่อให้การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน และการให้ความร่วมมือทางด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของหน่วยงานทั้งสองเป็นไปด้วยความเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างถาวรเสมอภาคด้วยความสมัครใจ โดยทั้งสองสถาบัน มีความมั่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนานักโลจิสติกส์ให้แก่ประเทศชาติสืบไปอย่างยั่งยืน.