MOU ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 น..โดยมีวัตถประสงค์ความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาการจัดการเทคโนโ่ลยีและสาขาอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยยึดถือแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันในการดำเนิการโดยยึดหลักเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาสถานประกอบการการยอมรับถึงความต้องการที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกันบนพื้ฐานองการปฏิบัติต่อกันฉันท์มิตรที่ดี