เดินทางดูงานภาคสนาม ครั้งที่ 1

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mini MS.c. Logistics and Supply Chain Management รุ่นที่ 1 เดินทางเข้าดูงานภาคสนามครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553ทางสถาบันโลจสติกส์แหง่เอเชีย ได้นำทีมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและผู้เข้าอบรมหลักสูตร  Mini MS.c. Logitistics and Supply Chain Management รุ่นที่ 1 เดินทางดูงานภาคสนาม ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมระบบสาธิต  Radio Frequency Indentification : RFID ของสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ RFID ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจในอนาคตซึ่งในปัจจุบันก็นำมาปรยุกต์ใช้งาน เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรพนักงาน กุญแจระยนต์ ในแวดวงอุตสาหกรรมในส่วนของการผลิต เพื่อ Track and Trace ระบบบันทึกข้อมูลการจัดการสินค้ารหวางการผลิตและจำหน่ายสินค้า การจัดการซัพพลายเชน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า ระบบขนส่ง การติดตามตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง  (e-Seal) การนำมาประยุกต์ใช้ในงานการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการตรวจสอบบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอหาร ในการดูงานครั้งนี้สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากกัปตันชัยทัต อุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรุ้เชิงเทคนิคในการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ต่อยอดทางธูรกิจอย่าละเอียดทุกแง่มุมความรู้ครับ