Books

ประมวลบทคัดย่อ: โลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า และ ชนาพร บวรวิวรรธน์

ราคา 450 บาท 

หนังสือประมวลบทคัดย่อโลจิสติกส์ (Abstract Collection : LOGISTICS) เป็นการรวบรวมเรียบเรียงบทคัดย่อทางด้านโลจิสติกส์ครบองค์ (โลจิสติกส์องค์รวม ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดซื้อ การขนส่ง การคลังสินค้า การจัดการสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ การบริการโลจิสติกส์ พัฒนาทุนมนุษย์โลจิสติกส์ ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์) ที่สำคัญและโดดเด่นของสถาบันการศึกษาทั้งประเทศไทยกว่า 10 ปี ปีตั้งแต่พ.ศ. 2547 - 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษาแล้ว ยังมีคุณค่ายิ่งต่อวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนง และผู้สนใจทั่วไป

Read more
คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 450 บาท หนา 410 หน้า

คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (The Seminar in Logistics and Supply Chain Management Handbook) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตำราเรียนในชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่ยังขาดแคลนตำราฉบับภาษาไทย ในตลาดหนังสือของประเทศไทย ประการที่สอง เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการที่นำไปสู่วิชาชีพสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนอย่างแท้จริง

Read more
โลจิสติกส์ประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 237 หน้า . 

โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) รวบรอบกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ บทวิเคราะห์ บทสังเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หลากหลายมิติ ทั้งระดับมหภาค จุลภาค รวมทั้งการนำโลจิสติกส์และการจัดการ ซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้งาน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการค้า โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ

Read more
คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า 

ราคา 150 บาท หนา 220 หน้

นำเสนอแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ ตรวจประเมินโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการ ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การแก้ไข (Correction) การปรับปรุง (Improvement) และพัฒนา (Development) องค์กรให้มีศักยภาพสูงสุดยิ่งขึ้น ประกอบด้วย เนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

Read more
คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 390 บาท หนา 360 หน้า .

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จัดทำแผนธุรกิจมาตรฐานด้วยตัวแบบ (Template) แบบฟอร์มมาตรฐาน (Standard From) ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อม CD บรรจุแบบฟอร์มมาตรฐานและตัวอย่างแผนธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อสะดวกง่ายต่อการใช้งาน กระชับ รวดเร็ว ในการจัดทำแผนธุรกิจ นำสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และเสนอแด่ผู้ที่มีส่วนได้เสียให้เกิดความเชื่อมั่นและบูรณาการแผนธุรกิจเข้าหากันพร้อมทั้งสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more
การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 176 หน้า .

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Supply Chain Management For Retail Business) นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ตัวแบบ เครื่องมือ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย ในยุคการค้าเสรีและไร้พรมแดน เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักคือ

Read more

การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development)

 ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT thapana@thapana.net 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development) โดยการเชิญทูตทั่วโลก ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย ในโครงการใหญ่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง หาแนวทางร่วมออกแบบและลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและต่างประเทศ

Read more

รัฐเล็งสร้างรถไฟฟ้าสีแดงเชื่อมแอร์พอร์ทลิงค์และรถไฟทางคู่มาตรฐาน

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....16 พ.ย. 2549 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เสนอแนะกระทรวงคมนาคม สร้างรถไฟฟ้า สีแดง เชื่อมโครงการแอร์พอร์ทเรลลิงค์ รองรับการเดินทางจากรังสิต-สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนเส้นทางที่ผ่านเขตพระราชฐานให้มุดลงดินผุดสถานีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ฟรีโซนเพื่อการส่งออกสนามบินสุวรรณภูมิ

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....28 กันยายน 2549 เป็นวันเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประวัติชาติไทย ที่มีการดำเนินการนานกว่า 45 ปี ด้วยนายกรัฐมนตรี 15 ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกทางอากาศ รัฐบาลชุดใหม่มุ่งหวังทำฟรีโซนเป็นเขตการส่งออก โดยตั้งคณะทำงานสะสางปัญหาขั้นตอนส่งออกสินค้าเขตฟรีโซนในสุวรรณภูมิในระยะยาว

Read more