แก่นธรรม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท

แก่นธรรม ผลิตผลจากการประมวลคัดย่อเรียบเรียงจากตำราพระไตรปิฎก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย และประสบการณ์ชีวิต โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจ เข้าถึงแก่นธรรมได้ง่าย ที่จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้น ดั่งหลักพุทธธรรมที่ว่า ทานจะทำให้รวย ศีลจะทำให้อายุยืน ภาวนาจะทำให้สุขและสงบ

แก่นธรรมประกอบด้วยหลักธรรมล้วนคือ หมวดอภิธรรม เมื่อย่อลงเหลือหมวด ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อลงอีกเหลือหมวด กาย และจิต ท้ายที่สุดเหลือเพียงอนัตตา

แก่นธรรมแสดงถึงวิธีการปฏิบัติธรรมเริ่มที่การประพฤติปฏิบัติ ทาน ศีล สมาธิ ให้ถึงพร้อม แล้วจึงถึงขั้นเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มุ่งเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ด้วยจิตที่คิดและใคร่ครวญถึงเหตุผลในสภาวธรรมทั้งมวลและอารมณ์วิปัสสนาขั้น 5 ได้แก่ รูปมี 1 ส่วน นามมี 4 ส่วน (เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ขันธ์ 5 นี้ล้วนมีอาการเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้) อนัตตา (ความมิใช่ตัวตน) เป็นสภาวธรรมที่เป็นอยู่ทุกกาลเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในยุคอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม การศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักรู้จริงรู้แจ้งรู้จบจึงจะบรรลุถึงการดับทุกข์และจิตสงบ หรือที่เรียกว่า นิพพาน นั่นเอง

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900