ภาวะผู้นำโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

ภาวะผู้นำโลก รวบรวมเรียบเรียงและประมวลองค์ปัญญาแห่งหลักการภาวะผู้นำ บุคคลสำคัญของโลกโดยได้แบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดได้แก่ บทนำ ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความกล้าหาญ ความมีวินัย ความเที่ยงธรรมและพระพุทธเจ้า

 

วัตถุประสงค์หลักของสมุดยอดหลักการภาวะผู้นำ นอกจากจะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ปัญญา ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างสรรค์แล้วยังเป็นสิ่งทบทวน สำรวจตรวจประเมินภาวะผู้นำของท่าน เพื่อนำสู่การแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ผู้อื่น และสังคมต่อไป

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email: LINE หมายเลข 0818751900