Logistics Terms and Glossary

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

โลจิสติกส์เป็นสหวิทยาการที่ซับซ้อนหลากหลายมิติที่มีคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคมากมายและยุ่งยากในการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาที่จะอำนวยความสะดวกและให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้ศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักบริหาร นักธุรกิจ หรือผู้สนใจทั่วไป จึงได้จัดทำ บัญญัติ และอภิธานศัพท์ของผู้รู้ทั้งหลายมานำเสนอ เพื่อประโยชน์ของผู้สนใจศึกษาในศาสตร์โลจิสติกส์ทั้งมิติมหภาค จุลภาค และการปฏิบัติงาน

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email: LINE หมายเลข 0818751900