คู่มือวิปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (แนวหลวงปู่มหาศรีจันทร สุนทฺโร)

โดย พระอาจารย์ประยูร เตชธุโม เรียบเรียงโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา ฟรี หนา 68 หน้า

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางของหลวงปู่มหาศรีจันทร์ สุนทฺโร วัดวิปัสสนาผาชัน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น13 บทหลักคือ

1) ชีวประวัติหลวงปู่มหาศรีจันทร์ สุนทฺโร

2) บทนำ

3)อุดมการณ์ของหลวงปู่ และพระอาจารย์ที่จะสานต่อ

4) วิปัสสนามีบทบาทหน้าที่อย่างไร

5) พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ๔

6) แนวคิดวิปัสสนากัมมัฏฐาน

7) อารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐาน

8) การกำหนดในการ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

9) ตัวอย่าง วิธีปฏิบัติท่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน

10) การวัดผล ของผู้ปฏิบัติได้อย่างไร

11) แนวโน้มอนาคตการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเสื่อมเพราะอะไร

12) ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

13) บทส่งท้าย

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย พระอาจารย์ประยูร เตชธมุโมและศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT(เรียบเรียง) ที่มีประสบการณ์ตรงมานานกว่า 30 ปี จึงไม่เพียงแต่เหมาะกับ พระ เณร นักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเท่านั้น ยังเหมาะกับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อความดับทุกข์ ทั้งปวง