การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 176 หน้า .

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Supply Chain Management For Retail Business) นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ตัวแบบ เครื่องมือ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย ในยุคการค้าเสรีและไร้พรมแดน เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักคือ

ส่วนที่ 1 หลักการและทฤษฎี

ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้งาน

ส่วนที่ 3 การประเมินผลและการควบคุม

ส่วนที่ 4 แนวโน้มอนาคต

ส่วนที่ 5 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT ที่มีประสบการณ์ตรงมานานกว่า จึงไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหารทุกระดับ ผู้ที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ การจัดการชัพพลายเชน การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดการสินค้า การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า การผลิตการตลาดและการขาย ยังเหมาะกับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่จะศึกษาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์การจัดการซัพพลายเชนเชิงปฏิบัติการและการนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจเพื่อยกระดับการตอบสนองลูกค้า การประหยัด การเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลกำไร และสามารถแข่งขัน ในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างยั่งยืน

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900