โลจิสติกส์ประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 237 หน้า . 

โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) รวบรอบกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ บทวิเคราะห์ บทสังเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หลากหลายมิติ ทั้งระดับมหภาค จุลภาค รวมทั้งการนำโลจิสติกส์และการจัดการ ซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้งาน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการค้า โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1โลจิสติกส์มหภาค

ส่วนที่ 2 โลจิสติกส์จุลภาค

ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจการค้า

และภาคผนวก 1 องค์การโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ

ภาคผนวก 2 ประมวลคำย่อในโลจิสติกส์

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT ที่มีประสบการณ์ตรงมานานกว่า 20 ปี จึงไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหารทุกระดับ ผู้ที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน การจัดการดีมานเชน การจัดการเวลู่เชน การวางแผนการผลิต การ จัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า การตลาดและ ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กร เพื่อสนองลูกค้า (Responsiveness) การประหยัด (Cost Efficiency) ความเชื่อถือได้และความปลอดภัย Reliability and Security และสามารถแข่งขันในยุคการค้าเสรี (FTA) ได้อย่างยั่งยืน

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900