คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 390 บาท หนา 360 หน้า .

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จัดทำแผนธุรกิจมาตรฐานด้วยตัวแบบ (Template) แบบฟอร์มมาตรฐาน (Standard From) ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อม CD บรรจุแบบฟอร์มมาตรฐานและตัวอย่างแผนธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อสะดวกง่ายต่อการใช้งาน กระชับ รวดเร็ว ในการจัดทำแผนธุรกิจ นำสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และเสนอแด่ผู้ที่มีส่วนได้เสียให้เกิดความเชื่อมั่นและบูรณาการแผนธุรกิจเข้าหากันพร้อมทั้งสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Successful Business Plan For SMEs Handbook) ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก 7 บท ด้วยกัน คือ

บทที่ 1 แนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจ

บทที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้

บทที่ 3 การเขียนแผนธุรกิจ

บทที่ 4 แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ : ภาคการผลิต พร้อมกรณีศึกษา

บทที่ 5 แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ : ภาคการค้า พร้อมกรณีศึกษา

บทที่ 6 แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ: ภาคบริการ พร้อมกรณีศึกษา

และภาคผนวก : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ทั้งระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นแล้ว ยังเหมาะกับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ปรารถนาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900