คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 450 บาท หนา 410 หน้า

คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (The Seminar in Logistics and Supply Chain Management Handbook) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตำราเรียนในชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่ยังขาดแคลนตำราฉบับภาษาไทย ในตลาดหนังสือของประเทศไทย ประการที่สอง เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการที่นำไปสู่วิชาชีพสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนอย่างแท้จริง

คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (The Seminar in Logistics and Supply Chain Management Handbook) ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ภาค คือ ภาค 1 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน ที่นำเสนอแนวคิดทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (บทที่ 1-16) พร้อมทั้งกรณีศึกษา 18 องค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ภาค 2 การจัดการฝึกอบรม (บทที่ 17-25) ที่นำเสนอขั้นตอน วิธีการและเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและภาคผนวก ประกอบด้วย องค์การโลจิสติกส์สากลน่าสนใจ องค์การโลจิสติกส์ในประเทศไทย ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์

การเขียนหนังสือหรือตำราที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ควรเป็นหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งของคณาจารย์และผู้รู้ทั้งหลาย จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดแด่เยาวชนของชาติและประชาชนทั่วไปจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไป.

หากหนังสือเล่มนี้มีส่วนช่วยเพิ่มพูน ความรู้ เจริญสติปัญญา ทัศนคติ กระบวนทัศน์ พฤติกรรมสร้างสรรค์ นำพาชีวิตของผู้อ่านให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จบ้าง ก็ถือว่าตรงเจตนารมณ์ของผู้เขียนและจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านจะกรุณาให้คำแนะนำติชมและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มายังผู้เขียนในอันที่จะนำไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

“An investment in Knowledge always pays the best interest” (Benjamin Franklin)  

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900