คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า 

ราคา 150 บาท หนา 220 หน้

นำเสนอแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ ตรวจประเมินโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการ ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การแก้ไข (Correction) การปรับปรุง (Improvement) และพัฒนา (Development) องค์กรให้มีศักยภาพสูงสุดยิ่งขึ้น ประกอบด้วย เนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

หมวด ก. ข้อมูลองค์กร (Company Profile)

หมวด ข. ข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม (Suggestion of Questionnaire)

หมวด ค. การพัฒนากลยุทธ์โลจิสติกส์ (Strategic Logistics Development)

หมวด ง. โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics)

หมวด จ. การคลังสินค้า (Warehousing)

หมวด ฉ. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)

องค์การโลจิสติกส์สากลที่น่าสนใจ

องค์การโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์

อภิธานศัพท์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์ (The Logistics Assessment Guidebook) ไม่เพียง เหมาะสำหรับผู้ตรวจประเมินองค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

“An investment in Knowledge always pays the best interest” (Benjamin Franklin)

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900