ประมวลบทคัดย่อ: โลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า และ ชนาพร บวรวิวรรธน์

ราคา 450 บาท 

หนังสือประมวลบทคัดย่อโลจิสติกส์ (Abstract Collection : LOGISTICS) เป็นการรวบรวมเรียบเรียงบทคัดย่อทางด้านโลจิสติกส์ครบองค์ (โลจิสติกส์องค์รวม ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดซื้อ การขนส่ง การคลังสินค้า การจัดการสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ การบริการโลจิสติกส์ พัฒนาทุนมนุษย์โลจิสติกส์ ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์) ที่สำคัญและโดดเด่นของสถาบันการศึกษาทั้งประเทศไทยกว่า 10 ปี ปีตั้งแต่พ.ศ. 2547 - 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษาแล้ว ยังมีคุณค่ายิ่งต่อวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนง และผู้สนใจทั่วไป

Read more
คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า 

ราคา 150 บาท หนา 220 หน้

นำเสนอแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ ตรวจประเมินโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการ ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การแก้ไข (Correction) การปรับปรุง (Improvement) และพัฒนา (Development) องค์กรให้มีศักยภาพสูงสุดยิ่งขึ้น ประกอบด้วย เนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

Read more
คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 450 บาท หนา 410 หน้า

คู่มือสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (The Seminar in Logistics and Supply Chain Management Handbook) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตำราเรียนในชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่ยังขาดแคลนตำราฉบับภาษาไทย ในตลาดหนังสือของประเทศไทย ประการที่สอง เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการที่นำไปสู่วิชาชีพสัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนอย่างแท้จริง

Read more
คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 390 บาท หนา 360 หน้า .

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จัดทำแผนธุรกิจมาตรฐานด้วยตัวแบบ (Template) แบบฟอร์มมาตรฐาน (Standard From) ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อม CD บรรจุแบบฟอร์มมาตรฐานและตัวอย่างแผนธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อสะดวกง่ายต่อการใช้งาน กระชับ รวดเร็ว ในการจัดทำแผนธุรกิจ นำสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และเสนอแด่ผู้ที่มีส่วนได้เสียให้เกิดความเชื่อมั่นและบูรณาการแผนธุรกิจเข้าหากันพร้อมทั้งสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more
โลจิสติกส์ประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 237 หน้า . 

โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) รวบรอบกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ บทวิเคราะห์ บทสังเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หลากหลายมิติ ทั้งระดับมหภาค จุลภาค รวมทั้งการนำโลจิสติกส์และการจัดการ ซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้งาน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการค้า โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics) ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ

Read more
การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท หนา 176 หน้า .

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Supply Chain Management For Retail Business) นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ตัวแบบ เครื่องมือ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย ในยุคการค้าเสรีและไร้พรมแดน เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักคือ

Read more
บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT (เขียนร่วม) และคณะกรรมการผลิต และบริหารชุดวิชาบูรณาการ วิชาชีพการค้าปลีก

ราคา 450 บาท หนา 570 หน้า

บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก (Working Integrated Learning in Retailing) นำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนทัศน์ ตัวแบบ เครื่องมือ วิธีการ กรณีศึกษา และ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีก เนื้อหาหนังสือแบ่งออกเป็น 15 หน่วย ประกอบด้วย

Read more
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 180 บาท หนา 95 หน้า

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (Modern Storage System Manual For Warehouse, Distribution Center, And Manufacturing) นำเสนอ แนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ ตัวแบบ อุปกรณ์ครื่องมือ การประยุกต์ใช้งาน สำหรับการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิต เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 บทหลัก คือ  

Read more
คู่มือวิปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (แนวหลวงปู่มหาศรีจันทร สุนทฺโร)

โดย พระอาจารย์ประยูร เตชธุโม เรียบเรียงโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา ฟรี หนา 68 หน้า

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางของหลวงปู่มหาศรีจันทร์ สุนทฺโร วัดวิปัสสนาผาชัน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น13 บทหลักคือ

Read more
INCOTERMS 2010

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 100 บาท 

INCOTERMS 2010 เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2554 เป็นกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการของหอการค้านานาชาติในการตีความเงื่อนไขทางการค้า ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศ การอ้างอิง INCOTERMS 2010 ในสัญญาซื้อขายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาและช่วยลดความเสี่ยงของความซับซ้อนในเชิงกฎหมายลงได้

Read more
Logistics Terms and Glossary

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

โลจิสติกส์เป็นสหวิทยาการที่ซับซ้อนหลากหลายมิติที่มีคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคมากมายและยุ่งยากในการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาที่จะอำนวยความสะดวกและให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้ศึกษา

Read more
สุดยอดหลักการธุรกิจโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 150 บาท 

สุดยอดหลักการธุรกิจโลก ผู้เขียนได้ประมวล และสังเคราะห์จากข้อมูล คำพูด หลักคิด กระบวนทัศน์ ที่ตกผนึกของนักธุรกิจและนักปราชญ์ชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ ให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Read more
ภาวะผู้นำโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

ภาวะผู้นำโลก รวบรวมเรียบเรียงและประมวลองค์ปัญญาแห่งหลักการภาวะผู้นำ บุคคลสำคัญของโลกโดยได้แบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดได้แก่ บทนำ ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความกล้าหาญ ความมีวินัย ความเที่ยงธรรมและพระพุทธเจ้า

Read more
แก่นธรรม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท

แก่นธรรม ผลิตผลจากการประมวลคัดย่อเรียบเรียงจากตำราพระไตรปิฎก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย และประสบการณ์ชีวิต โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจ เข้าถึงแก่นธรรมได้ง่าย ที่จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้น ดั่งหลักพุทธธรรมที่ว่า ทานจะทำให้รวย ศีลจะทำให้อายุยืน ภาวนาจะทำให้สุขและสงบ

Read more
THE WAY OF THE BUDDHA

ราคา 999 บาท

หนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งที่แสดงประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรูปภาพ จัดทำโดยรัฐบาลอินเดียในสมัยมหาตมะ คานธี ซึ่งเป็นผู้เขียนคำนิยมอีกด้วย

The Way of the Buddha has been designed as an album narrating in pictures the story of the life of Buddha and the evolution and spread of Buddhism.

Read more