รณรงค์สังคมปลอดอบายมุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self Sufficient Economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลปัจจุบันได้ยึดเป็นแผนแม่บทแห่งชาติ กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 หลักการอันสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความสุข – สงบ และคุณภาพชีวิตแล้วยังต้องทำให้สังคมปลอดจากอบายมุขด้วยโดยเฉพาะสิ่งเสพติด บุหรี่ สุรา การพนัน (หวย) การละเล่นมัวเมา สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บ่อนทำลายประชาชนและประเทศชาติทั้งสิ้น รัฐบาลควรมีสัมมาทิฐิ และปฏิบัติตามสัมมาทิฐิอย่างจริงจัง จริงใจ มีสติทุกลมหายใจ ตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน จริงน่าอนุโนทนาสาธุการ

 

รัฐบาลห้ามเด็กต่ำกว่า 20 เล่นหวย :

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รมว.การพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง กรณีรัฐบาลขอถอนร่าง พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ 2 ตัว และ 3 ตัว และนำมาปรับปรุงใหม่ว่า ข้อเสนอ เรื่องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อหวยบนดิน มีเหตุผลเพราะเทียบเคียงได้กับปัญหาเหล้า บุหรี่ ที่เมื่อซื้อหรือเล่นไปเรื่อย ๆ ก็จะติด สังคมจึงต้องมาดูว่าทำอย่างไรให้เกิดความพอดี

.....อย่างไรก็ตาม การกำหนดข้อห้ามดังกล่าวเบื้องต้น คงต้องมีการสอบถามความเห็นจากเด็กก่อน โดยจะให้คณะทำงานลงไปในชุมชนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และป้องกันโดยจะสำรวจวิจัยตามหมู่บ้านเล่นหวย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 100 ชุมชน สาเหตุที่เด็กติดหวยกันเยอะเพราะหาซื้อง่าย การเอาหวยมาอยู่บนดินก่อให้เกิดผลดีบางอย่างและผลเสียบางอย่าง แต่ให้เชื่อว่าแนวทางที่วางใว้เกิดขึ้น หวังว่าสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจะดีขึ้น ในช่วง 1 ปี จากนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกอย่างจะดี 100%

สังคมปลอดอบายมุข :

ส่วนที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะส่งผลต่อการตั้งกองทุนพัฒนาสังคมที่ใช้เงินจากสลากกินแบ่งมาดำเนินการจะถูกระงับไป นายไพบูลย์ กล่าวว่า อยากให้สังคมแยกแยะระหว่าง พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาลกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมเพราะไม่ใช่เรื่องผูกติดไว้ด้วยกัน เพราะงานพัฒนาสังคมจะต้องดำเนินไป โดยขณะนี้กำลังร่างยุทธศาสตร์จัดตั้งองค์กรมหาชน ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับสถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เบื้องต้นเท่าที่คิดชื่อไว้คือ สำนักงานส่งเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข จะจัดตั้งตาม พ.ร.บ. องค์กรมหาชน ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้วว่า 20 แห่ง โดยการดำเนินการต้องผ่านการพิจารณา ค.ร.ม. ก่อน คาดว่าจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ “ผมคิดว่าวันนี้เราคงต้องเตรียมการสรรหาประธานคณะกรรมการขององค์กรมหาชน ที่จะเกิดขึ้นให้ได้สัดส่วนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อว่า น่าจะหาคนมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ยาก เราจะนำประสบการณ์โครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ที่ สสส. ดำเนินการมาทียบเคียงด้วยยุทธศาสตร์ 3 พลัง คือพลังความรู้ พลังสังคม และพลังนโยบาย รวมทั้งพลังในการสื่อสารไปสู่สาธารณะ”

รัฐพร้อมปรับกฎหมายหวยบนดิน :

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงร่างระบบแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลถอนจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อปรับปรุงใหม่ว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบรัฐบาลต้องการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนในหลาย ๆ เรื่อง รัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นหลาย ๆ ด้าน ก่อนนำมาปรับแก้ไขกฎหมายที่สำคัญ ต้องการให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นกัน ส่วนการปรับแก้กฎหมายนั้น จะยืนอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่จะร่วมมือกันที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้น ด้าน รมว.ปรีดียาธร เทวกุล รองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า รัฐบาลจะยังไม่มีนโยบายยกเลิกหวยบนดิน สิ่งที่พูดมานั้นตรงกัน ส่วนการหยุดจำหน่ายหวยบนดินชั่วคราว จะทำให้เจ้ามือพนันหวยใต้ดินจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่นั้น ต้องขอให้ไปถาม สนช โดยตนมีหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายให้ดีขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชน

เยาวชนกรุงเทพแชมป์เล่นหวย :

ผศ. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าว่า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในโครงการติดตามสถาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดหรือโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน (ไชลด์วอทช์) โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกจ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งระดับประถมตอนต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา จังหวัดละ 2,000 คน รวมมีกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทั้งสิ้น 150,000 คน จากการเก็บข้อมูลการเล่นหวยบนดินของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 20 คิด เป็นตัวเลขประมาณการอยู่ที่ 1.5 ล้านคน ที่เล่นหวยบนดินจากที่มีเด็กและเยาวชนตั้งแต่ประถม-อดุมศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านคน โดยเฉลี่ยเดือน 200 บาท คิดเป็นเงินถึง 3,600 ล้านบาทต่อปี หากดูเป็นรายภาคพบว่า เด็กกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกระดับการศึกษาเล่นหวยบนดินค่อนข้างสูง รองลงมาเป็นเด็กภาคเหนือตอนล่าง ส่วนภาคอีสานเล่นหวยบนดิน เมื่อเรียนอุดมศึกษาแล้ว ขณะที่เด็กภาคใต้เล่นหวยบนดินน้อยมาก

เสนอแนวทางป้องกันเด็กเล่นหวย :

“การป้องกันไม่ให้เด็กละเยาวชนเล่นหวยบนดินนั้น ผมคิดว่าควรเพิ่มราคาหวยบนดินเป็น 50 บาท จำกัดพื้นที่การขายไม่ให้วางขายประเจิดประเจ้อ ไม่วางโชว์จูงใจเด็ก ส่วนการออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อหวยบนดินเรื่องนี้อยู่ ๆ จะไปทำเลยคงไม่ได้หลายฝ่ายจะต้องมาหารือกันก่อน เป็นเรื่องที่ยังใช้เวลาอีกมาก” ผศ.ดร.อมรวิชช์ กล่าว

รัฐบาลถอนร่างหวยบนดิน :

พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการถอนร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจของ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรวมคลังเอง คงไม่ใช่เพราะได้รับใบสั่งจากใครเพราะก่อนจะตัดสินใจคงได้คุยกันกับนายกรัฐมนตรีแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความไม่รอบคอบจนต้องถอนร่าง พ.ร.บ.กลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ ดังนั้น ม.ร.ว.ปรีดียาธร จึงไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรไม่ต้องลาออก หากคิดลาออกตนจะขอร้องให้อยู่ต่อ เพราะการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องขายหน้า แต่เป็นเรื่องน่าชื่นชม ถือเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลสมควรได้รับการยกย่อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ยันใช้เงินหวยโปร่งใส :

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าวว่ ที่ผ่านมารายรับสุทธิของหวยบนดินระหว่างปี 2547 – 2549 รวมทั้งสิ้น 29,323 ล้านบาท มีวงเงินสำรอง 5,000 ล้านบาท มีการนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กยากจน 13,679 ล้านบาท และยังมีหวยบนดินเหลืออีก 1,572 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยทุกอย่างมีบัญชีอย่างละเอียดยิบ มีคณะกรรมการคอยดูแลและมีนักวิชาการมาติดตามประเมินผลและเงินที่ได้มาเป็นไปตามกฎเกณฑ์และวัตถุประสงค์โดยผ่านความเห็นชอบของ ครม ทั้งสิ้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2549 จะไปชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ก็ไม่รู้สึกหนักใจอะไร เพราะมีข้อมูลเตรียมชี้แจงอยู่แล้ว ในส่วนที่ตนรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มั่นใจว่าไม่มีปัญหาแม้แต่น้อย

.....การพัฒนาประเทศให้เจริญยั่งยืนทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรัฐบาลควรทุ่มเทกำลังทรัพยากรส่วนใหญ่ (งบประมาณ) ให้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ท้งมิติปัจเจกบุคคลและประเทศชาติส่วนรวม รัฐมิควรอย่างยิ่งที่จะหารายได้จากอบายมุขทั้งมวล เช่น การพนัน (หวย) เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด ควร ลด ละ เลิก ทั้งหมด จัดรณรงค์ใหญ่ตลอดกาล ควรกำจัดเขตแหล่งอบายมุขโดยเอกชนเป็นผู้สัมปทาน ให้มีการควบคุมและจำกัดอบายมุขให้น้อยลงทุกปี ประเทศไทยจะได้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสถาพรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง