การย้ายสายการบินต้นทุนต่ำ กลับดอนเมืองคุ้มค่าหรือไม่

 

แนวคิดให้มีการย้ายสายการบินในประเทศหรือสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline)

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT thapana@thapana.net 

แนวคิดให้มีการย้ายสายการบินในประเทศหรือสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) กลับมาใช้ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพตามเดิมของกระทรวงคมนาคม เพื่อการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานกรุงเทพมิให้ว่างเปล่า และระบายความแออัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสนามบินสุวรรณภูมิ ประเด็นอยู่ที่ว่าประชาชนและภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

Read more