Books

ภาวะผู้นำโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

ภาวะผู้นำโลก รวบรวมเรียบเรียงและประมวลองค์ปัญญาแห่งหลักการภาวะผู้นำ บุคคลสำคัญของโลกโดยได้แบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดได้แก่ บทนำ ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความกล้าหาญ ความมีวินัย ความเที่ยงธรรมและพระพุทธเจ้า

Read more
แก่นธรรม

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 250 บาท

แก่นธรรม ผลิตผลจากการประมวลคัดย่อเรียบเรียงจากตำราพระไตรปิฎก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย และประสบการณ์ชีวิต โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจ เข้าถึงแก่นธรรมได้ง่าย ที่จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้น ดั่งหลักพุทธธรรมที่ว่า ทานจะทำให้รวย ศีลจะทำให้อายุยืน ภาวนาจะทำให้สุขและสงบ

Read more
THE WAY OF THE BUDDHA

ราคา 999 บาท

หนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งที่แสดงประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรูปภาพ จัดทำโดยรัฐบาลอินเดียในสมัยมหาตมะ คานธี ซึ่งเป็นผู้เขียนคำนิยมอีกด้วย

The Way of the Buddha has been designed as an album narrating in pictures the story of the life of Buddha and the evolution and spread of Buddhism.

Read more

การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development)

 ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT thapana@thapana.net 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development) โดยการเชิญทูตทั่วโลก ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย ในโครงการใหญ่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง หาแนวทางร่วมออกแบบและลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและต่างประเทศ

Read more

รัฐเล็งสร้างรถไฟฟ้าสีแดงเชื่อมแอร์พอร์ทลิงค์และรถไฟทางคู่มาตรฐาน

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....16 พ.ย. 2549 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เสนอแนะกระทรวงคมนาคม สร้างรถไฟฟ้า สีแดง เชื่อมโครงการแอร์พอร์ทเรลลิงค์ รองรับการเดินทางจากรังสิต-สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนเส้นทางที่ผ่านเขตพระราชฐานให้มุดลงดินผุดสถานีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ฟรีโซนเพื่อการส่งออกสนามบินสุวรรณภูมิ

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....28 กันยายน 2549 เป็นวันเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประวัติชาติไทย ที่มีการดำเนินการนานกว่า 45 ปี ด้วยนายกรัฐมนตรี 15 ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกทางอากาศ รัฐบาลชุดใหม่มุ่งหวังทำฟรีโซนเป็นเขตการส่งออก โดยตั้งคณะทำงานสะสางปัญหาขั้นตอนส่งออกสินค้าเขตฟรีโซนในสุวรรณภูมิในระยะยาว

Read more