Books

บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT (เขียนร่วม) และคณะกรรมการผลิต และบริหารชุดวิชาบูรณาการ วิชาชีพการค้าปลีก

ราคา 450 บาท หนา 570 หน้า

บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก (Working Integrated Learning in Retailing) นำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนทัศน์ ตัวแบบ เครื่องมือ วิธีการ กรณีศึกษา และ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีก เนื้อหาหนังสือแบ่งออกเป็น 15 หน่วย ประกอบด้วย

Read more
คู่มือวิปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (แนวหลวงปู่มหาศรีจันทร สุนทฺโร)

โดย พระอาจารย์ประยูร เตชธุโม เรียบเรียงโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา ฟรี หนา 68 หน้า

นำเสนอแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางของหลวงปู่มหาศรีจันทร์ สุนทฺโร วัดวิปัสสนาผาชัน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น13 บทหลักคือ

Read more
Logistics Terms and Glossary

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 200 บาท 

โลจิสติกส์เป็นสหวิทยาการที่ซับซ้อนหลากหลายมิติที่มีคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคมากมายและยุ่งยากในการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาที่จะอำนวยความสะดวกและให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้ศึกษา

Read more
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 180 บาท หนา 95 หน้า

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (Modern Storage System Manual For Warehouse, Distribution Center, And Manufacturing) นำเสนอ แนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ ตัวแบบ อุปกรณ์ครื่องมือ การประยุกต์ใช้งาน สำหรับการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิต เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 บทหลัก คือ  

Read more
INCOTERMS 2010

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 100 บาท 

INCOTERMS 2010 เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2554 เป็นกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการของหอการค้านานาชาติในการตีความเงื่อนไขทางการค้า ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศ การอ้างอิง INCOTERMS 2010 ในสัญญาซื้อขายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาและช่วยลดความเสี่ยงของความซับซ้อนในเชิงกฎหมายลงได้

Read more
สุดยอดหลักการธุรกิจโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 150 บาท 

สุดยอดหลักการธุรกิจโลก ผู้เขียนได้ประมวล และสังเคราะห์จากข้อมูล คำพูด หลักคิด กระบวนทัศน์ ที่ตกผนึกของนักธุรกิจและนักปราชญ์ชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ ให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Read more

การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development)

 ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT thapana@thapana.net 

รัฐบาลมีแนวคิดสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand Partnership For Development) โดยการเชิญทูตทั่วโลก ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย ในโครงการใหญ่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง หาแนวทางร่วมออกแบบและลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและต่างประเทศ

Read more

รัฐเล็งสร้างรถไฟฟ้าสีแดงเชื่อมแอร์พอร์ทลิงค์และรถไฟทางคู่มาตรฐาน

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....16 พ.ย. 2549 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เสนอแนะกระทรวงคมนาคม สร้างรถไฟฟ้า สีแดง เชื่อมโครงการแอร์พอร์ทเรลลิงค์ รองรับการเดินทางจากรังสิต-สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนเส้นทางที่ผ่านเขตพระราชฐานให้มุดลงดินผุดสถานีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ฟรีโซนเพื่อการส่งออกสนามบินสุวรรณภูมิ

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....28 กันยายน 2549 เป็นวันเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประวัติชาติไทย ที่มีการดำเนินการนานกว่า 45 ปี ด้วยนายกรัฐมนตรี 15 ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกทางอากาศ รัฐบาลชุดใหม่มุ่งหวังทำฟรีโซนเป็นเขตการส่งออก โดยตั้งคณะทำงานสะสางปัญหาขั้นตอนส่งออกสินค้าเขตฟรีโซนในสุวรรณภูมิในระยะยาว

Read more